Qi shi qi tian

Encouraged by Lan Tian ("blue sky") --a steadfast girl in a wheelchair, Yang crosses the Qiang Tang dead zone.

Genre: Adventure , Drama

Actor: Jiang Yiyan , Zhao Hantang , Luosang Qunpei

Director: Hantang Zhao

Country: China

Duration: 115 min

Quality: HD

Release: 2017

IMDb: 6.4